Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Pomniki przyrody to jedna z form ochrony indywidualnej i są to „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie".

Na terenie Nadleśnictwa Zaporowo znajdują się 63 pomniki przyrody, tj. pojedyncze drzewa (56), grupa drzew (5) oraz głaz narzutowy (2).

Spośród drzew objętych ochroną (76 sztuk) występują:

-56 szt. dębu szypułkowego

-6 szt. buka pospolitego

-1 szt. wiązu szypułkowego

-6 szt. sosny pospolitej

-1 szt. sosny wejmutki

-2 szt. daglezji zielonej

-1 szt. lipy drobnolistnej

-1 szt. lipy

-1 szt. topoli białej

-1 szt. topoli czarnej